Naše služby

  1. Outsorcing protipožiarnej ochrany a s ňou spojená komplexná sada služieb
  2. Outsorcing odpadového hospodárstva, neutralizácia, dekontaminácia a údržba
  3. Asistenčné a vyprosťovacie služby špeciálnou technikou

2. Outsorcing odpadového hospodárstva, neutralizácia, dekontaminácia a údržba

Odpad, nebezpečné latky, znečistenie, údržba, čistenie a dekontaminácia sú nám blízke. V tejto oblasti poskytujeme širokú škálu štandardných služieb spojených s komplexným odpadovým hospodárstvom, zberom, prepravou, triedením, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov.

Okrem týchto činností sme pripravení za pomoci rôznorodého technického vybavenia realizovať údržbu vonkajších a vnútorných plôch pričom prítomnosť nebezepečných látok alebo zariadení nám nieje prekážkou. Či sa jedná o prenosovú trasu, priemyselný areál alebo runway na letisku vždy sme pripravený nasadiť našich ludí a techniku primerane vybavených a vyškolených na prácu v neštandardných podmienkach.

V každej oblasti našej činnosti ide ETDServices vždy o jednu kategóriu vyššie a okrem štadardných riešení ponúka aj služby dekontaminácie a neutralizácie prostredia, školenia v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, školenia v oblasti prepravy ADR a metodík na pokles enviromentálnych rizík.

V prípade dekontaminácie prostredia alebo osôb sme schopný vybudovať dekontaminačné pracoviská na, ktorých bude možné fyzicky odstrániť kontamináciu a následne neutralizovať predmety alebo osoby. Tak ako dekontamináciu tak aj iné služby v tejto oblasti vieme realizovať priamo vo vašich priestoroch, v našich priestoroch alebo v inej na ten účel určenej lokalite.

Potencionálny zákazníci v tejto oblasti sú prevažne priemyselné celky alebo štát a to všade tam kde niktoré z nasledovných nebezpečných látok sú prístupné:

  • výbušniny
  • plyny (horľavé, nehorľavé, jedovaté)
  • horlavé tekutiny
  • horľavé pevné látky
  • organické peroxidy
  • jedovaté látky
  • rádioaktívne látky